Algemene voorwaarden

Deze website wordt aangeboden door Information Builders Inc. met adres te 2 Penn Plaza 29th Floor, New York, NY 10121 (“Information Builders”, “wij/we” en “ons/onze”). Als u deze website gebruikt, stemt u in met de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website en andere websites van Information Builders die verwijzen naar deze voorwaarden (de “websites”). U gaat akkoord met deze algemene voorwaarden en met onze privacyverklaring als u deze websites gebruikt of u hierop aanmeldt.

 

1. Disclaimer
Hoewel we er naar alle redelijkheid voor proberen te zorgen dat de informatie op de websites nauwkeurig is, kunnen we deze nauwkeurigheid niet garanderen. We behouden ons het recht voor om de informatie op de websites (met inbegrip van deze voorwaarden) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen. U dient deze algemene voorwaarden telkens wanneer u van plan bent de websites te gebruiken op wijzigingen te controleren.
Information Builders biedt de websites aan op eigen bate en schade en op basis van beschikbaarheid en biedt geen uitleg of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de websites of de inhoud ervan (inclusief tekst, afbeeldingen, advertenties, afmetingen, links of andere items) en doet uitdrukkelijk afstand van al deze uitleg en garanties. Meningen die op de websites worden geuit, zijn geen feitelijke verklaringen. Bovendien verschaffen wij, noch enige andere medewerker aan de websites enige uitleg of geven we garanties, voorwaarden, verbintenissen of bepalingen, hetzij expliciet of impliciet met betrekking tot de staat, kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid, geschiktheid, geschiktheid voor het doel, volledigheid, of afwezigheid van virussen van de inhoud op de websites of dat dergelijke inhoud accuraat, up-to-date, ononderbroken of foutloos zal zijn.

 

2. Gebruik van de websites
Het is verboden de websites op een manier te gebruiken die in strijd is met wetten, inbreuk maakt op iemands rechten, aanstootgevend is of de website of functies op de website hindert (met inbegrip van eventuele technologische maatregelen die Information Builders heeft genomen om toe te zien op naleving van deze voorwaarden). Als Information Builders vaststelt dat u ongepast hebt gehandeld, behouden we ons het recht voor om u te verbieden de websites te gebruiken en om passende juridische maatregelen te nemen.

 

3. Wijzigingen en beëindiging
Information Builders behoudt zich het recht voor om de websites op elk gewenst moment te wijzigen, met of zonder kennisgeving aan de gebruikers. Als u eventuele wijzigingen niet op prijs stelt, kunt u het gebruik van onze websites op elk gewenst moment staken.

 

4. Vrijwaring
U stemt ermee in Information Builders en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle claims, kosten, procedures, vorderingen, verliezen, schade, en onkosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten en proceskosten) van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van de websites en/of enige feitelijke of vermeende schending van deze voorwaarden door u of iemand die uw account gebruikt. Als we de verdediging van een dergelijke zaak op ons nemen, dient u redelijkerwijs met ons samen te werken ten behoeve van een dergelijke verdediging.

 

5. Garantiedisclaimer, beperking van aansprakelijkheid
U ERKENT DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET GEBRUIK WAARVOOR U DE WEBSITES BEZOEKT EN ALLE RESULTATEN EN INFORMATIE DIE U HIER VERKRIJGT, EN DAT ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN, TOEZEGGINGEN, VERKLARINGEN EN BEPALINGEN, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, HIERBIJ WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES, VOORWAARDEN, TOEZEGGINGEN, VERKLARINGEN EN BEPALINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING, OF VOORTVLOEIEN UIT HANDEL OF GEBRUIK VAN HANDEL.
WIJ EN ALLE MEDEWERKERS VAN DE WEBSITES WIJZEN HIERBIJ VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE AF, MET INBEGRIP VAN DOOR U GELEDEN MOGELIJKE DIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE OF INDIRECTE VERLIEZEN OF SCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, OF GEGEVENSVERLIEZEN) EN ALLE SPECIALE OF ONRECHTMATIGE SCHADE, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT ONRECHTMATIGE DADEN (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), UIT EEN CONTRACT OF ANDERSZINS, EN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET OF MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN OM DE WEBSITES TE GEBRUIKEN, EN AL DAN NIET TE VOORZIEN.
U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we onze prijzen hebben vastgesteld en dat we deze voorwaarden met u zijn overeengekomen op grond van de beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, die risico’s tussen ons verdelen en de basis vormen van een overeenkomst tussen de partijen.

 

6. Intellectueel eigendom
Het copyright op de websites en de inhoud van de sites is eigendom van Information Builders. U mag de websites of de inhoud ervan in geen enkele vorm permanent kopiëren of reproduceren. U mag de websites of de inhoud ervan niet reproduceren of opnemen in een andere website. U mag alleen tijdelijke kopieën van de inhoud afdrukken of in het cachegeheugen opslaan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Information Builders verwelkomt links naar deze site op relevante websites van derden. Links moeten echter binnen 24 uur worden verwijderd als Information Builders hierom schriftelijk verzoekt.
Information Builders en het Information Builders-logo zijn handelsmerken die zijn geregistreerd in naam van Information Builders en/of dochterondernemingen over de hele wereld. Reproductie van deze handelsmerken, anders dan om de websites te kunnen bekijken, is verboden. Niets op deze site mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden geïnterpreteerd als het verlenen van enige licentie of rechten om inhoud van de site te gebruiken of te verspreiden.

 

7. Onderbrekingen en weglatingen in deze dienst
Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de websites wordt gewaarborgd en om de continuïteit in stand te houden, is het internet niet altijd een stabiel medium, en kunnen fouten, weglatingen, onderbrekingen van de dienstverlening en vertragingen zich op elk moment voordoen. Als gevolg daarvan aanvaarden we geen enkele voortdurende verplichting of aansprakelijkheid om de websites (of een bepaald deel ervan) te onderhouden.

 

8. Ongeldigheid
Als enig deel van onze algemene voorwaarden niet geldig is (met inbegrip van bepalingen waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten), is dit niet van invloed op de geldigheid van andere delen van deze algemene voorwaarden.

 

9. Toepasselijk recht
De websites bevatten links naar websites van derden waarover Information Builders geen controle uitoefent. Information Builders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden of voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik van een website van derden. De aanwezigheid van een link naar een derde betekent niet noodzakelijk dat Information Builders die site aanbeveelt of al dan niet een connectie heeft met de eigenaar van die website.

 

10. Governing Law
Op deze voorwaarden en op uw gebruik van de websites is uitsluitend de wet van New York van toepassing, zonder dat dit gevolgen heeft voor conflicterende wetsregels of bepalingen. Behoudens artikel 11 hieronder zijn alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en uw gebruik van de websites onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbanken van New York, VS.

 

11. Privacy Cookies
Wij verzoeken u de privacyverklaring te lezen waarin wordt uitgelegd hoe Information Builders alle informatie over u die het bedrijf ontvangt, gebruikt. In de privacyverklaring worden ook de soorten cookies vermeld die op de websites worden gebruikt en wordt uitgelegd hoe u het gebruik van cookies kunt beperken of deze kunt verwijderen.

 

12. Arbitrageovereenkomst en verklaring van afstand van bepaalde rechten
U en Information Builders gaan ermee akkoord dat wij geschillen zullen oplossen door bindende en definitieve arbitrage in plaats van met gerechtelijke procedures. U en Information Builders zien hierbij af van elk recht op juryrechtspraak van een vordering (zoals hieronder gedefinieerd). Alle controverses, vorderingen, tegenvorderingen of andere geschillen die tussen u en Information Builders ontstaan met betrekking tot deze algemene voorwaarden (elk een “claim”) zullen worden voorgelegd voor bindende arbitrage in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association (“AAA-regels”). De arbitrage zal worden behandeld en beslist door één enkele bemiddelaar. De beslissing van de bemiddelaar in een dergelijke arbitrage is definitief en bindend voor de partijen en kan worden afgedwongen in een rechtbank die bevoegd is tot jurisdictie. De partijen komen overeen dat de arbitrage vertrouwelijk zal worden behandeld en dat het bestaan van de procedure en enig onderdeel daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele pleidooien, instructies of andere documenten die zijn ingediend of uitgewisseld, en enige getuigenis of andere mondelinge inzendingen en gunningen) niet openbaar worden gemaakt buiten de arbitrageprocedure, tenzij dit wettelijk is vereist in gerechtelijke procedures met betrekking tot de arbitrage of door toepasselijke meldingsregels en -voorschriften van regelgevende instanties of andere overheidsinstellingen.
Als u aantoont dat de kosten van arbitrage veel hoger uitvallen in vergelijking met de kosten van rechtszaken, zal Information Builders het deel van de administratieve kosten en honoraria van de bemiddelaar betalen als de bemiddelaar nodig acht om te voorkomen dat de kosten van de arbitrage onbetaalbaar zijn. In het definitieve vonnis kan de bemiddelaar de kosten van arbitrage en de compensatie van de bemiddelaar tussen de partijen verdelen in bedragen die de bemiddelaar passend acht.
DEZE PARAGRAAF BEPERKT BEPAALDE RECHTEN, WAARONDER HET RECHT OM EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN, HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK, HET RECHT OM DEEL TE NEMEN AAN ENIGE VORM VAN GEZAMENLIJKE OF REPRESENTATIEVE VORDERINGEN, HET RECHT OP INZAGE VAN STUKKEN, BEHALVE ZOALS BEPAALD IN AAA-REGELS, EN HET RECHT OP BEPAALDE RECHTSMIDDELEN EN VORMEN VAN REDRES. ANDERE RECHTEN WAAROVER U OF INFORMATION BUILDERS BESCHIKT VOOR DE RECHTER ZIJN MOGELIJK OOK NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN ARBITRAGE.

 

13. Andere bepalingen
We kunnen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Als u de websites blijft gebruiken of u hierop aanmeldt nadat deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van de websites of u hierop niet meer aanmelden.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming van de dienstverlening, geheel of gedeeltelijk te wijten aan overmacht of andere oorzaken waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben.
Het feit dat wij nalaten enig recht of naleving van bepalingen van deze algemene voorwaarden af te dwingen zal ons er niet van weerhouden dit recht of naleving van deze bepaling in de toekomst af te dwingen.
We kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden overdragen, ook in verband met een fusie, overname, verkoop van activa of aandelen, of van rechtswege.
Als enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, is die specifieke bepaling niet van kracht. De overige algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.